• Brukerkunnskapens gyldighet i forskning om psykisk helsearbeid 

   Kogstad, R. (Others, 2011)
   Artikkelen diskuterer brukerkunnskap, og belyser tematikken fra tre følgende innfallsvinkler: 1) Etikken, 2) Epistemologien og 3) En kritisk drøfting av sammenhengen mellom psykiske lidelser og samtykkekompetanse.
  • Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge? 

   Blesvik, S.; Diseth, R.; Husum, T.L.; Kogstad, R.; Orefellen, H.; Thune Hillestad, G. (Journal article, 2006)
   Vi har arbeidet med menneskerettighetsspørsmål knyttet til bruken av tvang i norsk psykisk helsevern, og vi har inntrykk av at mange opplever seg krenket i møtet med psykiatrien. Er tilsynsmyndighetene reelle beskyttere ...
  • The Knowledge Concealed in User's Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right 

   Kogstad, R.; Ekeland, Tor-Johan; Hummelvoll, Jan Kåre (Journal article, 2014)
   Brukerfortellingene er sammenhengende, inneholder tradisjonelle plot, men rapporterer misnøye, dårlig kommunikasjon, mangel på respons og krenkelser. Fortellingene fra brukerne kan synes å ikke ha innvirkning på profesjonell ...
  • Vendepunkter- byggesteiner i bedringsprosessen 

   Kogstad, R. (Journal article, 2004)
   I 2001 og 2002 ble det gjennomført en større undersøkelse om erfaringer med hjelpeapparatet blant medlemmene i Mental Helse Norge (MHN). På slutten av spørreskjemaet var det et åpent spørsmål der informantene ble spurt om ...