• Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter 

   Sverdrup, S.; Myrvold, Trine; Kristofersen, L.B. (Report, 2007)
   Prosjektet studerer brukernes egne vurderinger av tjenestetilbudet og medvirkningen i utforminga av dette, og pårørendes møte med hjelpeapparatet. Rapporten omhandler både ungdom og voksne brukere, samt deres pårørende.
  • Brukermedvirkning og psykisk helse 

   Sverdrup, S.; Kristofersen, L.B.; Myrvold, Trine (Research report, 2005)
   Rapporten utgjør en del av underveisrapporteringen fra prosjektet "Brukermedvirkning: idealer og realiteter i et bottom-up perspektiv". Prosjektet startet opp i overgangen mellom 2003/2004, og skal sluttføres i 2006/2007. ...