• Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter 

   Sverdrup, S.; Myrvold, Trine; Kristofersen, L.B. (Report, 2007)
   Prosjektet studerer brukernes egne vurderinger av tjenestetilbudet og medvirkningen i utforminga av dette, og pårørendes møte med hjelpeapparatet. Rapporten omhandler både ungdom og voksne brukere, samt deres pårørende.
  • Brukermedvirkning og psykisk helse 

   Sverdrup, S.; Kristofersen, L.B.; Myrvold, Trine (Research report, 2005)
   Rapporten utgjør en del av underveisrapporteringen fra prosjektet "Brukermedvirkning: idealer og realiteter i et bottom-up perspektiv". Prosjektet startet opp i overgangen mellom 2003/2004, og skal sluttføres i 2006/2007. ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid. Organisering, samarbeid og samordning 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit (Research report, 2009)
   I løpet av evalueringsperioden 2002 – 2008 har det vært en klar økning i andel kommuner som har en egen enhet for psykisk helsearbeid rettet mot voksne. Samtidig er det en nedgang i andelen kommuner som sier de har det ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid. Utviklingstrekk 2002 – 2005 

   Myrvold, Trine (Research report, 2006)
   Det var relativt beskjedne endringer i organiseringen av psykisk helsearbeid fra 2002 til 2005. Myndighetenes forsterkede innsats ga resultater på enkeltområder: individuelle planer ble tatt mer i bruk, legetjenesten og ...