• Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge – En oppsummering av kunnskap 

   Blix, Bodil Hansen (Oppsummering;nr 3, Peer reviewed, 2016)
   Samene er urbefolkningen i Norge. Deres rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenestene reguleres av internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk. Det er store individuelle og lokale språklige, kulturelle og ...
  • Hverdagsrehabilitering – En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 2, Peer reviewed, 2016)
   Oppsummeringen inkluderer 112 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet. UTVIDET REHABILITERINGSTILBUD I HJEM OG NÆRMILJØ Personer med funksjonsfall, og særlig eldre, ...
  • Kroppslege vask og stell-tenester - En oppsummering av kunnskap 

   Boge, Jeanne (Oppsummering nr;20, Peer reviewed, 2020)
   Formålet med denne oppsummeringa er å samle kunnskap som pleiepersonell kan bruke både klinisk og politisk i arbeidet med å optimalisere kroppslege vask og stelltenester. Analysane er basert på fylgjande spørsmål: Korleis ...
  • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet – En oppsummering av kunnskap 

   Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen (Oppsummering;nr 1, Peer reviewed, 2016)
   Oppsummeringen inkluderer 91 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientsikkerhet relatert til legemiddelbruk i omsorgstjenesten i kommunen. I tillegg gis en oversikt over de mest sentrale ...
  • Palliativ omsorg i kommunene - En oppsummering av kunnskap 

   Rønsen, Astrid (Oppsummering nr;13, Peer reviewed, 2020)
   Palliativ omsorg er knyttet til behandling og pleie av og omsorg for uhelbredelig kronisk syke. Det innebærer også omsorg for pasientens pårørende. NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende beskriver ...
  • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom – En oppsummering av kunnskap 

   Danielsen, Kjersti Karoline; Nilsen, Elin Rogn; Fredwall, Terje Emil (Oppsummering; nr 5, Peer reviewed, 2017-05)
   Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre med kronisk sykdom i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene i helsetjenesten. Oppsummeringen inkluderer ...
  • Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse - En oppsummering av kunnskap 

   Fredwall, Terje Emil (Oppsummering;nr 10;, Peer reviewed, 2018)
   Dette er en oppsummering av kunnskap om pasientforløp for voksne personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Den identifiserer og presenterer relevante faglige, juridiske og politiske dokumenter ...
  • Sammenheng og overganger i tjenestene - Kunnskapsnotat 

   Fredwall, Terje Emil; Dale, Bjørg; Nilsen, Elin Rogn; Strøm, Benedicte Sørensen (Oppsummering nr;18, Report, 2020)
   Reformen Leve hele livet, som Solberg II-regjeringen la frem i mai 2018, skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de ...
  • Underernæring og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene - En oppsummering av kunnskap 

   Devik, Siri Andreassen; Olsen, Rose Mari (Oppsummering;11/2018, Peer reviewed, 2018-11)
   Utfordringsbildet Underernæring er et betydelig problem blant eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Forekomsten av underernæring varierer fra 20 til 71 % blant sykehjemspasienter, og 20–78 % befinner seg ...