Show simple item record

dc.contributor.authorSverdrup, S.
dc.contributor.authorKristofersen, L.B.
dc.contributor.authorMyrvold, Trine
dc.date.accessioned2017-06-07T12:31:54Z
dc.date.available2017-06-07T12:31:54Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationSverdrup, S., Myrvold, T.M. & Kristofersen, L.B. (2005) Brukermedvirkning og psykisk helse. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.
dc.identifier.isbn82-7071-549-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444613
dc.descriptionRapporten beskriver en del av et prosjekt som omhandler brukeres og pårørendes erfraringer med medvirkning og samordning i psykiatrien. Erfaringene blant brukerne varierer, men brukerne ønsker generelt mer innflytelse på egen behandling.
dc.description.abstractRapporten utgjør en del av underveisrapporteringen fra prosjektet "Brukermedvirkning: idealer og realiteter i et bottom-up perspektiv". Prosjektet startet opp i overgangen mellom 2003/2004, og skal sluttføres i 2006/2007. Prosjektet skal gjennomføres i to faser. I denne rapporten analyseres informasjon innhentet i første runde av intervjuer av mennesker med psykiske problemer og deres pårørende. Tema i dette prosjektet er brukermedvirkning, og prosjektet er iverksatt som ledd i den pågående evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Brukermedvirkning er ansett som en sentral forutsetning for at behandling skal gi best mulig resultater, og det er fremhevet som et viktig virkemiddel i Opptrappingsplanen. Prosjektets hovedformål er å gi et brukerperspektiv på tjenesteapparatets arbeid med Opptrappingsplanen. Det overordnede spørsmålet er: Har Opptrappingsplanen ført til at brukerne involveres i utformingen av tjenestetilbudet innenfor psykisk helse, og gjøres dette på en måte som tilfredsstiller brukernes behov og ønsker? Prosjektet studerer både brukernes egne vurderinger av tjenestetilbudet og medvirkningen i utformingen av dette, og pårørendes møte med hjelpeapparatet. Pårørende betraktes på den ene side som kilde til informasjon om de hjelpetrengendes situasjon, og på den andre side som mennesker som har sin egen historie å fortelle. Mange pårørende tar del i og berøres av lidelsen når en de står nær blir syk, og sykdommen har til dels store konsekvenser også for dem. Slik sett er pårørende også brukere, med ønsker og behov i forhold til hjelpeapparatet. I rapporten stiller vi disse spørsmålene: • Hvordan opplever brukerne møtet med hjelpeapparatet? • Har brukerne fått delta i utformingen av sitt eget behandlingstilbud? • Hvordan vurderer brukerne samordningen av hjelpetilbudet, inkl. ansvarsgrupper? • Hvordan blir kravet om individuell plan ivaretatt? • Hvordan opplever pårørende at de blir ivaretatt av hjelpeapparatet? Rapporten redegjør for informasjon innhentet ved intervjuer med voksne brukere.
dc.language.isonor
dc.relation.urinibr.no
dc.subjectbrukermedvirkning
dc.subjectpsykisk helse
dc.subjectpårørende
dc.subjectungdom
dc.subjectvoksne
dc.subjectbruker
dc.subjectpasient
dc.subjectmedvirkning
dc.subjectpsykiatri
dc.subjectpsykisk lidelse
dc.subjectidealer
dc.subjectrealiteter
dc.subjectOpptrappingsplanen
dc.subjectpårørende
dc.titleBrukermedvirkning og psykisk helse
dc.typeResearch report
dc.rights.holderNIBR, Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo Tlf 22958800


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record