• A Ladder Of Citizen Participation 

   Arnstein, Sherry R. (Journal article, 1969)
   The heated controversy over “citizen participation,” “citizen control”, and “maximum feasible involvement of the poor,” has been waged largely in terms of exacerbated rhetoric and misleading euphemisms. To encourage a more ...
  • Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

   Melting, Juni B. (Rapport;IS-2557, Report, 2017)
   Stortinget etablerte gjennom RNB 2013 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013) «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknolog 2014-2020». Den nasjonale satsingen har som hovedmålsetning å møte kommunenes ...
  • Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2, Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 

   Falkum, Eivind; Hagen, Inger M.; Trygstad, Sissel C. (Fafo-notat;2009:16, Others, 2009)
  • Deltaking og medverknad for tilsette i helse- og omsorgssektoren - En oppsummering av kunnskap 

   Solstad, Liv Jorunn; Sudmann, Tobba Therkildsen (Oppsummering nr;12, Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Forsking og utviklingsarbeid har vist at dagens norske arbeidsliv har eit ubrukt potensiale når det gjeld tilsette sin medverknad og deltaking i sektoren. I denne sektoren er sjukefråværet høgare enn ønska, og ...
  • Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester 

   Ramm, Jorun (Statistiske analyser;137, Report, 2013)
   Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre, og andelen vil øke til over 20 prosent fram mot 2050. Les mer om ressurser som brukes til helse- og omsorgstjenester rettet mot eldre og om ...
  • Evaluering av IA-avtalen (2001-2009) 

   Ose, Solveig O. (SINTEF rapport;A11947, Report, 2009)
  • Evaluering av IA-avtalen (2010-2013) 

   Ose, Solveig O. (Research report, 2013)
   Denne rapporten er den nasjonale evalueringen av IA‐avtalen (2010‐2013). Arbeidet er basert på over tjue datakilder (intervju, spørreskjema og registerdata). Vi finner at det overordnede partssamarbeidet i IA‐avtalen mellom ...
  • Fra bakkebyråkrati til skjermbyråkrati 

   Røhnebæk, Maria (Journal article, 2016)
   Denne artikkelen handler om hvordan økt digitalisering i velferdsforvaltningen påvirker mål om individuell tilpasning i tjenesteytingen. Offentlige velferdstjenester står overfor et økende press, og implementering av nye ...
  • Fra behov til anskaffelse. Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

   Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag; Dale, Øystein (SINTEF rapport;A27024, Report, 2015)
   Hovedmålet med prosjekt Teknologistøtte i sykehjem (2013-2015) støttet av Regionale forskningsfond har vært å bidra til forbedring av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten gjennom å etablere helhetlige teknologiske ...
  • Fra rettighet til nytte?: Det kommunale bedriftsdemokratiet møter New Public Management 

   Trygstad, Sissel (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181;2004:135, Doctoral thesis, 2004)
  • Freire's Message for Social Workers 

   Carroll, J.; Minkler, M. (Journal article, 2000)
   This paper re-examines key concepts in Paulo Freire's popular education approach and their compatibility with social work philosophy and practice on the group and community levels. Freire's vision of the field of social ...
  • Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

   Melting, Juni B.; Frantzen, Lasse (Rapport;IS-2416, Report, 2015)
   Helsedirektoratet presenterer i denne rapporten de første dokumenterte funnene fra deltagende kommuner i nasjonalt velferdsteknologiprogram. Det omfatter erfaringer fra totalt 34 kommuner. Funnene er basert på praktiske ...
  • IA-avtalen 2019–2022 

   Regjeringen (Others, 2018)
   Den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultater for sysselsetting, produktivitet, omstillingsevne og et lærende arbeidsliv. I Norge arbeider de fleste under gode og forsvarlige arbeidsforhold. På mange arbeidsplasser ...
  • Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester : opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport 

   Dugstad, Janne H.; Nilsen, Etty; Gullslett, Monika Knudsen; Eide, Tom; Eide, Hilde (Skriftserien;13, Report, 2015)
   De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer framover tilknyttet nye og yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, knapphet på personell og utfordringer relatert til samhandling mellom ...
  • Kommersialisering av fellesgodene: Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader 

   Jensen, Bjarne; Antonsen, Stein; Erichsen, Alexander Berg; Voldnes, Fanny; Schade, Sidsel M.; Høin, Geir (Skriftserien;2/2018, Research report, 2018)
   Formålet med dette prosjektet er å avklare hvilke virkninger produksjon av fellesgoder har på skatteinntektene i Norge og om virkningene er forskjellig avhengig av om fellesgodene ivare­tas i egenregi, gjennom konkurranseutsetting ...
  • LO-historier som eksemplariske fortellinger 

   Heiret, Jan (Journal article, 2012)
  • Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv 

   Falkum, Eivind (Doctoral thesis, 2008)
   Avhandlingen utleder et eget begrepsapparat for studier av opposisjon ved hjelp av maktteori. Dette begrepsapparatet anvendes i studiet av norsk arbeidsliv på tre nivå. Først analyseres den historiske utviklingen av ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2016 

   Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari H.; Nordrik, Bitten (FOU-resultat;2016:08, Report, 2016)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2016, som undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av arbeidet. ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2017: Arbeidslivsrelasjoner i endring 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Drange, Ida; Wathne, Christin Thea (Andre FOU-resultater;2017:05, Report, 2017)
  • Normtider til besvær 

   Førland, Oddvar; Fagertun, Anette; Hansen, Roar; Kverndokk, Snorre (Rapportserien;04/2017, Report, 2017)
   KONKLUSJONER: • Reduksjonen av normtider i Bergen kommune har bidratt til en betydelig reduksjon i antall timer med hjemmesykepleie fra 2015-2016 (8,5 %). Antall brukere gikk ned med 0,3 %. Gjennomsnittlig antall tildelte ...