Show simple item record

dc.contributor.authorMelheim, Bente Gunn
dc.contributor.authorSandvoll, Anne Marie
dc.date.accessioned2018-03-23T12:22:57Z
dc.date.available2018-03-23T12:22:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMelheim, B.G., & Sandvoll, A.M. (2017). Ernæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrast. Sykepleien Forskningnb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491933
dc.description.abstractBakgrunn: Halvparten av dei eldre med heimesjukepleie er underernærte eller står i fare for å bli det. Nasjonale faglege retningslinjer og Kosthandboka gir råd om korleis helsetenesta kan førebygge og behandle underernæring. Alle pasientar skal få kartlagt ernæringsstatus med jamne mellomrom. Utan gode kartleggingsrutinar kan det vere vanskeleg å oppdage underernæring. Tilsyn syner at kartleggingspraksis varierer frå kommune til kommune, trass i at sjukepleiaren har eit tydeleg ansvar for å kartlegge ernæringsstatus. Føremål: Å få fram den gode løysinga som forenklar og systematiserer vurdering av ernæringsstatus. Innhald: Mange eldre pasientar har eit samansett sjukdomsbilde som kompliserer vurderinga av ernæringsstatus. Det viser seg at korte pasientbesøk gjer det vanskeleg å prioritere ernæringskartlegging. Vidare kan mange tilgjengelege kartleggingsverktøy for ernæringsstatus gjere det vanskeleg å velje det som er best eigna. Kortversjonen av Mini Nutritional Assessment (MNA) er vurdert til å vere best. MNA er basert på vekt- og høgdemål (KMI). For enkelte eldre pasientar kan det vere utfordrande å stå på ei vekt. I tillegg kan endra kroppshaldning eller sengeleie gjere høgdemåla usikre. I kortversjonen av MNA kan eit mål av leggomkrins erstatte KMI. Leiarane er i sentral posisjon til å sette kartlegging på dagsorden som del av det tverrfaglege ernæringsarbeidet. Sjukepleiarane ønsker meir ernæringskompetanse og tydelegare ansvarsdeling. Ulike studiar etterlyser kunnskap om kartleggingsverktøy og ein betre standard for dokumentasjon av ernæringsdata i elektronisk pasientjournal (EPJ). Kompetanse er difor sentralt for å styrke og kvalitetssikre ernæringsarbeidet . Konklusjon: Ernæringskartlegging gjer det lettare å oppdage ernæringsvanskar før det oppstår underernæring. Den gode løysinga er å kartlegge ernæringsstatus med kortversjonen av MNA. Kosthandboka bidreg med nyttige tips.nb_NO
dc.publisherSykepleien Forskningnb_NO
dc.subjectelderlynb_NO
dc.subjectnutritionnb_NO
dc.subjectscreening toolnb_NO
dc.titleErnæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrastnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.source.volume12nb_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningnb_NO
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2017.64708


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record