• Etiske utfordringer med velferdsteknologi 

   Hofmann, B. (Others, 2010)
   I årene som kommer vil helsetjenesten stå overfor flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte denne utviklingen. Velferdsteknologi ...
  • Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg 

   Helse- og omsorgsdepartementet (Others, 2012)
  • NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 

   Helse- og omsorgsdepartementet (NOU;2011: 11, Others, 2011)
  • Omsorg 2020 - Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 

   Helse- og omsorgsdepartementet (Others, 2015)
   Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene, samtidig som den følger ...
  • Prop. 90 L (2012–2013). Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) 

   Helse- og omsorgsdepartementet (Others, 2013)
   Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Endringene klargjør helse- og omsorgstjenestens adgang til å treffe vedtak om bruk av varslings- og lokaliserin ...
  • Regionale befolkningsframskrivinger 2016-2040: Flytteforutsetninger og resultater 

   Leknes, Stefan (Økonomiske analyser;3/2016, Others, 2016)
   Den framskrevne befolkningsveksten ser ut til å bli meget ujevnt fordelt i landet. Veksten er sterk i sentrale strøk, mens mer enn en fjerdedel av kommunene får befolkningsnedgang. Sentraliseringen fører til sterk aldring ...
  • Rom for trygghet og omsorg - Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 

   Husbanken (Others, 2009)
   I henhold til regjeringens St.meld. nr. 25 (2005–2006) vil både veksten av eldre og andre brukergrupper gjøre det nødvendig å fortsette bygging av omsorgsboliger og sykehjem. Husbanken har ansvaret for forvaltning av ...
  • Velferdsteknologi i omsorgstjenesten 

   Isaksen, Jørn (Others, 2017)
   Den norske befolkningen blir eldre og det er utfordrende å rekruttere nok omsorgspersonell. En konsekvens av dette er færre hjelpende hender og begrensede ressurser i nær fremtid. Velferdsteknologi blir presentert som en ...
  • Velferdsteknologi i Stord kommune 

   Stord kommune (Others, 2018)
   Regjeringa Solberg har i regjeringserklæringa sett fokus på Velferdsteknologi, og følgjer soleis opp NOU 2011: 11 og Meld. St. 29 Morgendagens omsorg. Målet er meir bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstenestene ...
  • Velferdsteknologiens ABC 

   Kommunenes Sentralforbund (KS) (Others, 2014)
   KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer ...