Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørnstad, Eivind
dc.contributor.authorHammer, Wenche
dc.date.accessioned2017-06-07T12:41:09Z
dc.date.available2017-06-07T12:41:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBjørnstad, E. og Hammer, W. (2013) Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten: pilotprosjekt hvor Hjemmetjenesten i Eidsberg kommune har fulgt opp 20 pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering. Sluttrapport. Eidsberg: Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold. Hentet fra: http://www.utviklingssenter.no/nasjonal-pilot-for-oppfoelging-av-legemiddelhaandtering-i-hjemmetjenesten.5160693-185788.html?showtipform=2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445200
dc.descriptionBeskriver et pilotprosjekt hvor hensikten var å teste tiltakspakken for hjemmetjenesten (læringsnettverk, samstemming og legemiddelgjennomganger).
dc.description.abstractUtviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold, Eidsberg kommune, har vært pilot i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» for samstemming og legemiddelbruk i hjemmetjenesten. I samarbeid med hjemmetjenestene i Bærum kommune (Akershus) og Bydel Bjerke (Oslo) er det tilpasset og testet ut en tiltakspakke der målet har vært å bidra til økt pasientsikkerhet. Dette er gjort ved å samstemme og gjennomføre tverrfaglige møter for legemiddelgjennomgang mellom farmasøyt, fastlege og hjemmesykepleier. I prosjektperioden ble alle ansatte i hjemmetjenesten invitert til flere samlinger med fokus på kompetanseheving og enkelteksempler på relevante case. Kompetansetiltak for alle faggrupper av hjemmetjenestens ansatte er gjennomført – og vil bli utvidet og lagt til daglig drift for også å omfatte case- og oppsummeringsmøter. Videre er det etablert praksis for tverrfaglig samarbeidsmøte med fastleger, som vil sikre rutiner og oppfølging av pasienter fremover. Dette fremmer fagsamarbeidet, øker fokus på samstemming av legemiddellister – og avdekker legemiddelrelaterte problemer og det gis forslag til endringer i legemiddelbruk og ansattes legemiddelhåndtering. Det er, som direkte konsekvens av prosjektet, etablert samarbeidsrutiner mellom fastlege og hjemmesykepleien for nye pasienter med behov for legemiddelhåndtering. Her er også fokus på bruk av indikasjon trukket frem positivt i prosjektet. Både hjemmesykepleiere og fastleger opplever møtene som nyttige og anbefaler tverrfaglige samarbeidsmøter som arbeidsform. Hverken pasienter, fastleger eller ansatte i hjemmesykepleien hadde total oversikt over hvilke legemidler som var i daglig bruk hos de 20 pasientene som var omfattet av prosjektet. Dette er et markant funn og viser behovet for videre oppfølging av hjemmeboende, eldre mennesker med vedtak om legemiddelhåndtering fra hjemmetjenesten. Farmasøyt vil særlig kunne bidra med bistand for gode rutiner ved oppstart og faglige innspill til både sykepleiere og fastleger for å avdekke legemiddelrelaterte problemer. Organisatorisk og praktisk vil prosjektet anbefale at kommuner har avtale med farmasøyt for aktiv dialog og rådgivning – med mulighet for tverrfaglige møter der det vurderes hensiktsmessig. Utviklingssenteret vil delta videre i kampanjens innsatsområde, slik at revidert tiltakspakke for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten spres både lokalt og nasjonalt i 2013. Oppsummert anbefales følgende tiltakspakke til andre hjemmetjenester: • Samstem legemiddellisten mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege • Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang av hjemmeboende pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk og sykepleiefaglig vurdering • Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal (innen to virkedager) etter endringer • Etabler struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging.
dc.language.isonor
dc.subjectpasientsikkerhet
dc.subjectPasientsikkerhetskampanjen
dc.subjectlegemiddel
dc.subjectlegemiddelbruk
dc.subjectlegemiddelbehandling
dc.subjectlegemiddelrelaterte problemer
dc.subjectlegemiddelgjennomgang
dc.subjectlegemiddelsamstemming
dc.subjectsamstemming
dc.subjectlegemiddelinteraksjoner
dc.subjectsykepleier
dc.subjectlege
dc.subjectfastlege
dc.subjectfarmasøyt
dc.subjecthjemmesykepleie
dc.subjecthjemmetjeneste
dc.subjecttverrfaglig samarbeid
dc.subjectkvalitetsforbedring
dc.subjectkompetanseutvikling
dc.subjectlæringsnettverk
dc.subjectsjekkliste
dc.subjectintervensjon
dc.subjectpilot
dc.subjectnasjonal pilot
dc.subjectEidsberg
dc.subjectNorge
dc.titleSluttrapport: Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Pilotprosjekt hvor Hjemmetjenesten i Eidsberg kommune har fulgt opp 20 pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering
dc.typeReport
dc.rights.holderBjørnstad, Eivind


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel