• To Err Is Human: Building a Safer Health System 

   Kohn, Linda T.; Corrigan, Janet M.; Donaldson, Molla S. (Book, 2000)
   This report lays out a comprehensive strategy by which government, health care providers, industry, and consumers can reduce preventable medical errors. Concluding that the know-how already exists to prevent many of these ...
  • Riktigere medisinlister ved multidosepakking? 

   Bakken, Torill; Straand, Jørund (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Bakgrunn: hjemmesykepleien i en bydel i Oslo ønsket å undersøke om kjøp av multidosepakkede legemidler til brukerne medførte en kvalitetsgevinst i forhold til manuell fylling av dosetter. Materiale og metode: vi inkluderte ...
  • Feil i medikamentkortene – en helserisiko? 

   Jensen, Svein Arthur; Øien, Torbjørn; Jacobsen, Geir; Johnsen, Roar (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Bakgrunn: for pasienter som får medisiner administrert via hjemmesykepleien, er det en forutsetning for forsvarlig medisinsk praksis at medikamentkortene i journalene hos fastlege og i hjemmesykepleien stemmer overens. ...
  • Multidisciplinary medication review in nursing home residents: what are the most significant drug-related problems? The Bergen District Nursing Home (BEDNURS) study 

   Ruths, Sabine; Straand, Jørund; Nygaard, Harald A. (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Aim: based on a multidisciplinary review of drug use in nursing home residents, this study aimed to identify the most frequent clinically relevant medication problems and to analyse them according to the drugs involved and ...
  • Vet fastlegen hvilke medisiner hjemmesykepleien gir pasientene? 

   Rognstad, Sture; Straand, Jørund (Journal article, 2004)
   Bakgrunn. Hjemmeboende, pleietrengende eldre må ofte overlate til hjemmesykepleien å administrere legemidlene sine. Lite er kjent om hvordan hjemmesykepleien og fastlegene samordner og oppdaterer medisinlister for felles ...
  • Potentially inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe 

   Fialová, Daniela; Topinková, Eva; Gambassi, Giovanni; Finne-Soveri, Harriet; Jónsson, Pálmi V.; Carpenter, Iain; Schroll, Marianne; Onder, Graziano; Sørbye, Liv Wergeland; Wagner, Cordula; Reissigová, Jindra; Bernabei, Roberto (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Criteria for potentially inappropriate medication use among elderly patients have been used in the past decade in large US epidemiological surveys to identify populations at risk and specifically target risk-management ...
  • Nurses' experiences of drug administration errors 

   Schelbred, Anne‐Berit; Nord, Randi (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This paper is a report of a study to describe the experiences of nurses who had committed serious medication errors, the meaning these experiences carry, and what kind of help and support they received after committing ...
  • Helsepersonells oppfatninger om multidosepakkede legemidler 

   Heier, Kristin Fladstad; Olsen, Vibeke Krohn; Rognstad, Sture; Straand, Jørund; Toverud, Else-Lydia (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Bakgrunn: maskinell dosepakking (multidose) av legemidler er i dag et satsingsområde for å gi mindre feilbruk av legemidler. Det er mangelfull kunnskap om hvordan multidosepakninger påvirker rutinene og kvaliteten av ...
  • Formative stages of the common medication card and potential challenges with implementation of this service 

   Vitola, Ieva (Master thesis, 2007)
   Western healthcare is provided in various levels in different organizations. Fragmented information flow and the need to improve the continuity of care has been a serious concern in healthcare system. Fragmented healthcare ...
  • Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer 

   Ruths, Sabine; Viktil, Kirsten K.; Blix, Hege Salvesen (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Bakgrunn: legemiddelrelaterte problemer forekommer hyppig og påfører pasientene betydelig sykelighet og i noen tilfeller død, samt økte utgifter for samfunnet. Et klassifiseringssystem kan bidra til å identifisere slike ...
  • Mangelfull kommunikasjon om legemiddelbruk i primærhelsetjenesten 

   Bakken, Kjersti; Larsen, Eli; Lindberg, Per Christian; Rygh, Ellen; Hjortdahl, Per (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Bakgrunn: legemiddelbruk i primærhelsetjenesten involverer mange personer: legen som ordinerer, ulike typer helsepersonell som håndterer legemidlene og pasientene selv. Vi ønsket å studere sider ved feilmedisinering knyttet ...
  • Multi-dose drug dispensing and inappropriate drug use: a nationwide register-based study of over 700 000 elderly 

   Johnell, Kristina; Fastbom, Johan (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Objective: to investigate whether the use of multi-dose drug dispensing is associated with potentially inappropriate drug use (IDU). Design: Cross-sectional nationwide register-based study. Setting: Sweden. Subjects: people ...
  • The Impact of Clinical Pharmacists on Drug-Related Problems and Clinical Outcomes 

   Viktil, Kirsten K.; Blix, Hege Salvesen (Journal article, 2008)
   Drug‐related problems are frequent and may result in reduced quality of life, and even morbidity and mortality. Many studies have shown that clinical pharmacists can effectively identify and prevent clinically significant ...
  • Pharmacologically inappropriate prescriptions for elderly patients in general practice: how common? 

   Brekke, Mette; Rognstad, Sture; Straand, Jørund; Furu, Kari; Gjelstad, Svein; Bjørner, Trine; Dalen, Ingvild (Journal article, 2008)
   Objective. To assess Norwegian general practitioners’ (GPs’) level of potentially harmful drug prescribing for elderly patients. Design. Prescription data for 12 months were retrospectively retrieved from the Norwegian ...
  • Pasientsamtaler om legemiddelbruk i rehabiliteringsinstitusjon i Trondheim kommune 

   Gjerde, Anne Marie (Master thesis, 2008)
   Masteroppgaven er en del av prosjektet ” Legemiddelgjennomgang ved utskriving fra St. Olavs hospital til sykehjem i Trondheim kommune”, som har som mål å vinne praktisk kunnskap om og erfaring med en integrert intervensjon ...
  • NorGeP kriterieliste 

   Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Fetveit, Arne; Spigset, Olav; Wyller, Torgeir Bruun; Straand, Jørund (Others, 2009)
  • Å knuse tabletter er vanlig i sykehjem 

   Wannebo, Wenche (Journal article, 2009)
   Studiens bakgrunn: Knusing av tabletter ser ut til å være en vanlig forekommende praksis på mange sykehjem. Det er imidlertid lite kunnskap om dette, blant annet i hvor stor grad tabletter som ikke skal knuses blir knust. ...
  • Farmakoterapi i sykehjem 

   Kersten, Hege; Ruths, Sabine; Wyller, Torgeir Bruun (Journal article, 2009)
   Bakgrunn. Sykehjemspasientenes polyfarmasi, multimorbiditet og fysiologiske aldersforandringer gir høy risiko for legemiddelrelaterte problemer. Vi beskriver legemiddelforbruket og sammenlikner legemiddelbehandlingen ved ...
  • Samhandling mellom allmennleger og apotek ved korreksjon av resepter 

   Mandt, Ingunn; Horn, Anne Marie; Granås, Anne Gerd (Journal article, 2009)
   Bakgrunn. Apotekfarmasøyter intervenerer ved rundt 2% av reseptordinasjoner for å kunne ekspedere dem forsvarlig. Vi ønsket å undersøke hvordan allmennleger og apotekfarmasøyter praktisk håndterer og dokumenterer ulike ...