Show simple item record

dc.contributor.authorAlsvik, Janne Gro
dc.date.accessioned2017-06-07T12:42:25Z
dc.date.available2017-06-07T12:42:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationAlsvik, J.G. (2010) Uønskede hendelser i kommunale sykehjem. Mastergradsoppgave i helse- og sosialfag, Samfunnsvitenskaplig fakultet, Institutt for helsefag. Universitetet i Stavanger (UiS). Hentet fra: http://hdl.handle.net/11250/184111
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445312
dc.descriptionMastergradsoppgaven omhandler uønskede hendelser i kommunale sykehjem. Nærmere bestemt omfang av uønskede hendelser, hvilke uønskede hendelser som rapporteres, hvordan disse blir registrert samt helsepersonells opplevelse og erfaringer med håndteringen av disse. Studien ser videre på bakenforliggende årsaker til omfang av registreringene, knytter disse til rapporteringskulturen og spør om det finnes en mulig underrapportering av uønskede hendelser i sykehjem.
dc.description.abstractDet siste tiåret har det skjedd en økt forskningsinnsats i forhold til arbeidet med å ivareta og fremme pasientsikkerhet i helsesektoren. På den første norske pasientsikkerhetskonferansen som ble avholdt i 2008 ble det likevel fremhevet av det er for lite kunnskap om de norske forholdene knyttet til pasientsikkerhet (Aase, 2010). En studie fra spesialisthelsetjenesten utført ved Universitetet i Stavanger (Aase m.fl., 2006) stadfester at fokuset på sikkerhet er lågt i helsesektoren. Et av hovedfunna i denne studien som er utført ved et norsk sykehus er at helsepersonell i for liten grad rapporterer om feil eller uønskede hendelser. Det finnes noen forskningsstudier knyttet til uønskede hendelser også i den kommunale helsetjenesten i Norge. Disse er derimot få og fokuserer i hovedsak på legemiddelhåndtering og fall. Frem til nå har forskningen på området i hovedsak foregått i spesialisthelsetjenesten. Denne masteroppgaven studerer uønskede hendelser i kommunale sykehjem. Nærmere bestemt omfang av uønskede hendelser, hvilke uønskede hendelser som rapporteres, hvordan disse blir registrert, samt helsepersonells opplevelse og erfaringer med håndteringen av disse. Studien ser videre på bakenforliggende årsaker til omfang av registreringene, knytter disse til rapporteringskulturen og spør om det finnes en mulig underrapportering av uønskede hendelser i sykehjem. Masteroppgaven inngår i et forskningssamarbeid med Stavanger Kommune, oppvekst og levekår. Formålet med forskningsstudien har vært å utvikle ny kunnskap knyttet til uønskede hendelser i kommunale sykehjem for å se hvilke utfordringer sykehjem står ovenfor med tanke på pasientsikkerhet. Studien er forskningsbasert og bygger på eksisterende teorier og studier internasjonalt og innen norsk helsevesen. James Reason har utviklet et begrepsapparat innen sikkerhetskultur (1997). Sikkerhetskulturen i en organisasjon består i følge Reason av flere komponenter. Rapporteringskultur er en av dem. I denne oppgaven vil jeg bruke teori om rapporteringskultur. Reason har beskrevet flere viktige faktorer som han mener må ligge til grunn for en god rapporteringskultur, og i oppgaven vil følgende faktorer diskuteres: (1) ansatte må sikres mot disiplinære tiltak, (2) anonymitet, (3) skille mellom enheter som samler inn, analyserer og rapporterer hendelser og enheter som sanksjonerer, (4) rapporteringssystemet må være brukervennlig. Disse faktorene brukes som utgangspunkt for å belyse funnene i studien.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_17116
dc.subjectpasientsikkerhet
dc.subjectkvalitetssikring
dc.subjectsikkerhet
dc.subjecthelsevesen
dc.subjectpasienter
dc.subjecthelsetjenester
dc.subjectsykepleie
dc.subjecthelsetjenesten
dc.subjectorganisering
dc.subjectorganisasjon
dc.subjectuønskede hendelser
dc.subjectlæring
dc.subjectledelse
dc.subjectpasientsikkerhetskultur
dc.subjectkultur
dc.subjectstruktur
dc.subjectmyte
dc.subjectgrenseflate
dc.subjecthalvannenlinjetjeneste
dc.subjectintermediær
dc.subjectSamhandlingsreformen
dc.subjectsamhandlingspraksis
dc.subjectbarrierer
dc.subjectmeldekultur
dc.subjectrapporteringskultur
dc.subjectsikkerhetskultur
dc.subjectpasientsikkerhetskultur
dc.subjectStavanger
dc.subjectprimærhelsetjeneste
dc.subjectkommune
dc.subjectsykehjem
dc.subjectforsvarlige tjenester
dc.subjectforsvarlig helsehjelp
dc.subjectlege
dc.subjectsykepleier
dc.subjectintervju
dc.subjectNorge
dc.titleUønskede hendelser i kommunale sykehjem
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderJanne Gro Alsvik


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record