• ALERT - forprosjektrapport 

   Berntzen, Hege (Report, 2012)
   Dette forprosjektet har vært et samarbeid mellom utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus, kommunene Enebakk, Ski og Sørum, samt Akershus universitetssykehus og Vestre Viken HF Bærum sykehus. Hensikten ...
  • Att mäta patientsäkerhetskulturen. Handbok för patientsäkerhetsarbete 

   Sveriges Kommuner och Landsting (Others, 2013)
   Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverkar patientsäkerheten på en arbetsplats. Med goda kunskaper i patientsäkerhetskulturfrågor i vården och genom aktivt samarbete med patienter och ...
  • Avdelingslederes erfaringer med å behandle avviksmeldinger på sykehjem 

   Andersen, Ingvil Birkelund (Master thesis, 2014)
   Bakgrunn: i dag bor det over 40 000 pleietrengende eldre på norske sykehjem. Statistisk sett har de fem diagnoser hver. Avdelingslederes formelle ansvar er påse at pleietilbud er av god og forsvarlig karakter. En måte å ...
  • Factors influencing patient safety in Sweden: perceptions of patient safety officers in the county councils 

   Nygren, Mikaela; Roback, Kerstin; Öhrn, Annica; Rutberg, Hans; Rahmqvist, Mikael; Nilsen, Per (Journal article, 2013)
   Background: national, regional and local activities to improve patient safety in Sweden have increased over the last decade. There are high ambitions for improved patient safety in Sweden. This study surveyed health care ...
  • God håndtering av alvorlige, uønskede hendelser i helsetjenesten 

   Conway, Jim; Frederico, Frank; Stewart, Kevin; Campbell, Mark J.; Stevens, Donna; Lindahl, Anne Karin; Krogstad, Unni; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Report, 2014)
   I helsevesenet inntreffer det daglig negative kliniske hendelser som forårsaker fysisk og psykisk skade på en eller flere pasienter, pårørende, personale (inkludert medisinsk personale), samfunnet og organisasjonen. I ...
  • Helsepersonell som har vært involvert i uønskede hendelser 

   Kirkehei, Ingvild; Lindahl, Anne Karin; Tinnå, Marianne; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Working paper, 2012)
  • Hvordan erfarer sykepleiere som jobber på sykehjem nedbemanningsprosesser? 

   Kamfjord, Torny (Master thesis, 2013)
   Innledning: min inngang til det feltet jeg har valgt å forske på, er at jeg selv har bakgrunn fra å jobbe som sykepleier med eldre, og som leder på en sykehjemsavdeling. Jeg har selv erfart helsepersonell som er slitne av ...
  • Implementation of incident reporting systems in Norwegian nursing homes from a management perspective – a pilot study 

   Lafton, Heidi; Fagerström, Lisbeth (Journal article, 2011)
   An incident reporting system is important for continual improvement in nursing homes. The purpose of this study is to describe the extent to which Norwegian nursing homes have implemented incident reporting systems from a ...
  • Kartlegging av begrepet pasientsikkerhet 

   Saunes, Ingrid Sperre; Svendsby, Per Otto; Mølstad, Kathy; Thesen, Janecke; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Working paper, 2010)
   Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet tok i november 2007 initiativ til å danne en arbeidsgruppe for begrepsbruk innen pasientsikkerhet. Målet med arbeidsgruppens ...
  • Kommunikasjon med pasienter og pårørende i etterkant av uønskede hendelser. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering 

   Kirkehei, Ingvild; Tinnå, Marianne; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Working paper, 2012)
   Uønskede hendelser i helsetjenesten kan få alvorlige konsekvenser for pasienter, pårørende og helsepersonell. I dette notatet er det gjort et systematisk søk etter forskningslitteratur som har undersøkt ulike aspekter ved ...
  • Mot en helhetlig helsetjeneste. En casestudie av Stokka intermediæravdeling 

   Nome, Kirsti Færevaag; Næss, Ole (Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven er utført som del av endringsledelsesstudiet ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven er en casestudie av samhandlingsprosjektet mellom Stavanger Kommune og Stavanger Universitetssykehus om Stokka ...
  • Organisatorisk læring og pasientsikkerhetskultur i og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten 

   Heskestad, Randi Nisja (Master thesis, 2014)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å fremskaffe kunnskap om organisatorisk læring relatert til pasientsikkerhet, og studien er gjennomført blant helsepersonell ansatt i primær- og spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen ...
  • Patient safety culture in home care: experiences of home-care nurses 

   Berland, Astrid; Holm, Anne Lise; Gundersen, Doris; Bentsen, Signe Berit (Journal article, 2012)
   AIM: to explore home-care nurses' experiences of patient safety in their delivery of home care to older clients. BACKGROUND: high-risk organisations, such as the airline industry and the petroleum industry, have long been ...
  • Patient safety culture in Norwegian primary care: a study in out-of-hours casualty clinics and GP practices 

   Bondevik, Gunnar Tschudi; Hofoss, Dag; Hansen, Elisabeth Holm; Deilkås, Ellen Catharina Tveter (Journal article, 2014)
   Objective: this study aimed to investigate patient safety attitudes amongst health care providers in Norwegian primary care by using the Safety Attitudes Questionnaire, in both out-of-hours (OOH) casualty clinics and GP ...
  • Retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekt, SQUIRE retningslinje 

   Lindahl, Anne Karin; De Vibe, Michael; Kvalvik, Anne Grimstvedt; Årdal, Christine; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Others, 2011)
   Mange lands vitenskapelige tidskrifter har tatt i bruk en retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekter, kalt SQUIRE guidelines. Det var ønskelig å oversette denne til norsk, slik at den også kan tas i ...
  • Roadmap for patient safety research: approaches and roadforks 

   Hofoss, Dag; Deilkås, Ellen Catharina Tveter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Patient safety improvement is a healthcare priority worldwide. Pioneer research reports include the 1984 Harvard Medical Practice Study, and the 1999 report "To err is human''. Patient safety research is expanding rapidly. ...
  • Säkrare vård och omsorg. Handbok i grundläggande patientsäkerhetsarbete 

   Sveriges Kommuner och Landsting (Others, 2011)
   Trots att den svenska vården håller hög kvalitet, skadas människor varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas. Vårdskadorna leder också till ett slöseri med samhällets resurser. Att öka patientsäkerheten ...
  • Simulering for pasientsikkerhet og læring, sykepleierstudentenes praksisforberedende undervisning 

   Schiager, Målfrid; Struksnes, Solveig (Report, 2014)
   Dette prosjektet er initiert av utviklingssenteret for sykehjem i Oppland, Haugtun omsorgssenter i Gjøvik. Bakgrunnen var at sykepleierne i kommunen etter innføringen av Samhandlingsreformen etterlyste kurs og opplæring i ...
  • Skylapper – eller verktøy for læring? 

   Gjøsund, Gudveig; Halvorsen, Kristin; Osmundsen, Tonje; Kongsvik, Trond (Chronicle, 2014)
   Omfatter indikatorene som er definert i Pasientsikkerhetsprogrammet, de viktigste forholdene som har betydning for pasientsikkerheten? Oppmerksomhet rundt begrensningene, og hva man ikke ser gjennom indikatorer, er sentralt.
  • Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24-7» 2011–2013 

   Skjellanger, Anne-Grete; Deilkås, Ellen Catharina Tveter; Sørensen, Roar; Advocaat-Vedvik, Johnny; Brudvik, Marie; Schreiner, Maren; Fredheim, Nanna; Longva, Kristine Walther; Austdal, Caroline; Lemser, Mette; Nikolaisen, Jannie (Research report, 2014)
   1.1 Om pasientsikkerhetskampanjen. Helse- og omsorgsdepartementet lanserte den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender i januar 2011. Kampanjen ble gjennomført i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- ...