• A stronger collective voice for people with dementia 

   Williamson, Toby (Report, 2012)
   The Dementia Engagement & Empowerment Project (DEEP) var et ettårig prosjekt knyttet til å øke brukermedvirkningen blant mennesker som var rammet av demens i England. Prosjektet besto av flere deler: • Kartleggingsundersøkelse, ...
  • Alderdom og demens nå – og i framtiden? 

   Fodstad, Hjørdis; Schumacher, Aud (Journal article, 2009)
   Vi forteller om den gradvise forandringen våre mødre har gått igjennom, fra å være aktive samfunnsborgere til å bli pleietrengende og demente i sykehjem. Fortellingene rommer både gode og noen vonde erfaringer, sett med ...
  • Being central to decision making means I am still here!: The essence of decision making for people with dementia 

   Fetherstonhaugh, Deirdre; Tarzia, Laura; Nay, Rhonda (Journal article, 2013)
   The ability to make choices and decisions, and to have those decisions upheld, is central to self-determination. For people living with a diagnosis of dementia, however, it can be difficult to remain involved in decision ...
  • Brukermedvirkning i demensomsorgen – En oppsummering av kunnskap 

   Sørly, Rita (Oppsummering;nr 7;, Research report, 2017)
   Denne oppsummeringen gir et innblikk i brukermedvirkning i demensomsorgen i, eller med relevans for, norske forhold. Det er ikke gjort et skille mellom demensomsorg i hjemmetjenesten og demensomsorg i institusjoner. Brukerne ...
  • Citizenship in action: the lived experiences of citizens with dementia who campaign for social change 

   Bartlett, Ruth (Journal article, 2014)
   This article examines the experiences of citizens with dementia who campaign for social change, with a particular focus on the effects of campaigning on citizenry identity and psycho-emotional well-being. In diary-interviews, ...
  • Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia 

   Kousa, Kirsti; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil (Journal article, 2016)
   Hensikten med denne studien var å undersøke endring og kontinuitet i engasjement i livet til mennesker med demens. Ideen om meningsfylte aktiviteter er ofte brukt i sykepleieforskning, men få studier har blitt utført på ...
  • DEEP: the engagement, involvement and and empowerment of people with dementia in collective influencing 

   Litherland, Rachael; Williamson, Toby (Journal article, 2013)
   Purpose – The purpose of this paper is to discuss the mapping processes and lessons learned in a project to scope the user involvement activity of groups of people with dementia across the UK. Design/methodology/approach ...
  • Demens og livskvalitet 

   Strand, Nina; Wogn-Henriksen, Kjersti (Journal article, 2013)
   Hvordan er livet når sammenhengen mellom ord og virkelighet blir skjør, og man ikke spontant gjenkjenner familie og venner? Kjersti Wogn-Henriksen spurte dem det gjelder.
  • Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse- utfordringer ved behandling og forskning 

   Nordhus, Inger Hilde; Skjerve, Arild; Aasen, Henriette Sinding (Journal article, 2006)
   Dementia, decisional capacity and the right to self-determination: Challenges in treatment and research: – Loss or reduction of decisional capacity is often an inevitable consequence of Alzheimer disease and other progressive ...
  • Demensomsorgen I Sykehjem – Metodebok 

   Mjanger, Irene; Krokeide, Anita; Bergflødt, Trond Eirik (Book, 2020)
   Metodeboken samler kunnskap om demens til nytte for dem som arbeider med pasientgruppen. Den beskriver prinsipper for miljøbehandling som skal være praksis i Bergen kommunes sykehjem. Det er en demensomsorg preget av ...
  • Demensomsorgens ABC 

   Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse (Others, 2007)
   ABC-opplæring ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige ...
  • Demensplan Tromsø kommune 2012-2015 

   Unknown author (Others, 2012)
   Demensplan for Tromsø kommune viser hvordan omsorgen for personer med demenssykdom og deres pårørende skal være i planperioden. Demensomsorgen må være i kontinuerlig utvikling, og den foreliggende planen vil være utgangspunkt ...
  • Dementia in the family 

   Ulstein, Ingun (Doctoral thesis, 2007)
   Å være pårørende til personer med demens er forbundet med økt risiko for stressrelaterte helseplager. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse anbefaler kartlegging av pårørendes situasjon i forbindelse med ...
  • Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten 

   Hanssen, Helene; Sommerseth, Rita (Journal article, 2015)
   The Significance of Family relations to Informal Carers’ Needs in interaction with Health Services. This article is based on a study aiming to explore informal carers’ needs and experiences in their contact with health ...
  • Diversity and inclusiveness in dementia: Listening event report 

   Ahmed, Anya; Yates-Bolton, Nathalie; Collier, Elizabeth (Research report, 2014)
   This report provides feedback from a Listening Event held in Salford on March 10th, 2014 which explored issues in relation to diversity and inclusiveness and dementia and captured the views of professionals, service providers ...
  • "Du må...skape deg et liv." En kvalitativ studie om å oppleve og leve med demens basert på intervjuer med en gruppe personer med tidlig debuterende Alzheimers sykdom 

   Wogn-Henriksen, Kjersti (Doctoral thesis, 2012)
   Bakgrunn: Demens representerer en av våre aller største helseutfordringer – målt både i form av menneskelig lidelse og økonomiske utgifter til demensomsorg. Det er en kronisk og progredierende hjernesykdom som vi foreløpig ...
  • Eldre innvandrere og demens. Erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten 

   Ingebretsen, Reidun; Spilker, Ragnhild Storstein; Sagbakken, Mette (NAKMI- rapport nr.1 2015, Research report, 2015)
   Rapporten formidler erfaringer fra delprosjektet Eldre innvandrere med demens og deres pårørende, som er ett av fem delprosjekter i et treårig forsknings- og fagutviklingsprosjekt om helse- og omsorgstjenester til personer ...
  • Eldres forventninger til kommunal helsetjeneste for en verdig alderdom. Fokusgruppeintervju med eldre 

   Amundsen, Una Thijssen (Master thesis, 2014)
   Sammendrag Bakgrunn: Jeg har jobbet i eldreomsorgen i en rekke år. Gjennom arbeidet har jeg blitt interessert i framtidens eldreomsorg da vi står overfor endring på grunn av antallet eldre og hvordan tilbudet til de skal ...
  • En datters reise: case- study med narrativ tilnærming 

   Folkestad, Kamila Anna (Master thesis, 2014)
   Formålet med denne oppgaven var å utforske erfaringer med samarbeid til en pårørende til en minoritetsetnisk person med demens og helsepersonell. Målet var å få kunnskap om hvordan en pårørende person opplever samarbeid ...
  • Ethical dilemmas concerning autonomy when persons with dementia wish to live at home: a qualitative, hermeneutic study 

   Smebye, Kari Lislerud; Kirkevold, Marit; Engedal, Knut (Journal article, 2016)
   Omsorg for mennesker med demens som bor hjemme reiser etiske dilemmaer om hvordan balansere autonomi med sikkerhet og trivsel for den enkelte. Målet med denne studien var å undersøke etiske dilemmaer knyttet til autonomi ...