• What Does it Mean to Listen to People with Dementia? 

   Reid, D.; Ryan, T.; Enderby, P. (Journal article, 2001)
   A total of 19 people with dementia were interviewed as part of a study into unmet respite care need amongst caregivers and day-care attenders in Shef eld. Some important contextual debates associated with conducting social ...
  • Losing My Mind: An Intimate Look at Life with Alzheimer's 

   DeBaggio, Thomas (Others, 2002)
   "We are foolish, those of us who think we can escape the traps of aging," writes Tom DeBaggio. "I was one of them, dreaming of a perfect and healthy old age....Now, at fifty-eight, I realize the foolishness of my dreams ...
  • Krenket jeg deg?: Den økede sårbarheten hos personer med begynnende demens og omsorgspersoners mulighet til å respektere deres integritet 

   Mæhlum, Synøve (Master thesis, 2005)
   Denne studiens hensikt er dels å belyse den økede sårbarheten hos personer med begynnende demens i forhold til omsorgspersoner, og dels å undersøke hva omsorgspersoner mener bør endres med henblikk på utvikling av kunnskap ...
  • ‘We do things together’. A case study of ‘couplehood’ in dementia 

   Hellström, Ingrid; Nolan, Mike; Lundh, Ulla (Journal article, 2005)
   The value of the single case study is well established in dementia care with the seminal contributions of Alzheimer and Kitwood being based on the study of individuals. This article presents a case study of an elderly ...
  • Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten 

   Kjellevold, Alice (Journal article, 2006)
   I artikkelen presenteres brukerorientering, som er et verdivalg det er tilsynelatende allmenn enighet om. Et slikt valg må innebære en forventning til forvaltningen om å sette brukernes behov i sentrum for forvaltningens ...
  • Freedom of choice and decision-making in health and social care 

   Tyrrell, Jeanne; Genin, Nathalie; Myslinski, Michele (Journal article, 2006)
   People with dementia represent a significant and growing proportion of patients, but little is known about their involvement in making choices about their health or social care. This study explored the experiences of French ...
  • Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse- utfordringer ved behandling og forskning 

   Nordhus, Inger Hilde; Skjerve, Arild; Aasen, Henriette Sinding (Journal article, 2006)
   Dementia, decisional capacity and the right to self-determination: Challenges in treatment and research: – Loss or reduction of decisional capacity is often an inevitable consequence of Alzheimer disease and other progressive ...
  • "You can get in alright but you can't get out": Social exclusion and men with dementia in nursing homes: Insights from a single case study 

   Bartlett, Ruth (Journal article, 2007)
   The social exclusion of people with dementia is a problem. Older men with dementia in nursing homes are at considerable risk of social exclusion due to factors associated with age, gender, mental health status and this ...
  • From personhood to citizenship: Broadening the lens for dementia practice and research 

   Bartlett, Ruth (Journal article, 2007)
   Personhood has provided a lens for conceptualising dementia practice and research for over ten years. It has afforded the rationale and language for improving care and for raising consciousness about the status of people ...
  • Pårørende til demente. En spørgeskemaundersøgelse om deres helbred og behov 

   Andersen-Ranberg, Karen; Birk-Olsen, Mette; Kronborg Andersen, Christian; Christiansen, Terkel; Strid, Anette (Research report, 2007)
   Demens er en alvorlig sygdom, der fører til svigtende hukommelse og ændret adfærd. Personer med demens har derfor behov for støtte til den daglige omsorg og pleje (1) - en omsorg og pleje, der ofte varetages både af familien ...
  • Demensomsorgens ABC 

   Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse (Others, 2007)
   ABC-opplæring ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige ...
  • Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Strømstad og Fredrikstad : en beskrivende/utforskende studie 

   Helgesen, Ann Karin (Høgskolen i Østfold, Rapport- og Arbeidsrapportserier, Report, 2007)
   Strømstad og Fredrikstad kommune har hatt et samarbeidsprosjekt med navn ” Den røde tråden i demensomsorgen”. Prosjektet beskrives som en forstudie om den demenssyke og pårørendes vei gjennom helsetjenesten. Prosjektet ...
  • Dementia in the family 

   Ulstein, Ingun (Doctoral thesis, 2007)
   Å være pårørende til personer med demens er forbundet med økt risiko for stressrelaterte helseplager. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse anbefaler kartlegging av pårørendes situasjon i forbindelse med ...
  • Strengthening the Involvement of People with Dementia. A Resource for Implementation. 

   Care Services Improvement Partnership; National Older People's Mental Health Programme (Others, 2007)
   By 2025 it is estimated that over one million people in England will have dementia (Alzheimer’s Society 2007). It is fair to say that many practitioners may find the prospect of meaningful user engagement for people with ...
  • Pårørende i psykisk helsearbeid 

   Kjellevold, Alice (Journal article, 2008)
   I artikkelen er hovedfokus å tydeliggjøre nærmeste pårørendes rett til informasjon og medvirkning i psykisk helsearbeid rettet mot den hun eller han er nærmeste pårørende for. Bakgrunnen for at temaet tas opp er at det på ...
  • Jo bedre vi er sammen: Ottestadmodellen – bryet verdt? 

   Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Heia, Morten; Haugen, Anne R.; Sandvold, Tone (Høgskolen i Hedmark Rapport;8, Research report, 2008)
   I 2005 ble det tatt i bruk en modell for planlagte samtaler med pårørende ved Ottestad sykehjem. I undersøkelsen evalueres modellens kvalitet i forhold til tre faser: innledningsfasen, samarbeidsfasen og oppfølgingsfasen. ...
  • Pasientmedvirkning i demensomsorgen- muligheter og utfordringer 

   Norheim, Anne; Vinsnes, Anne (Journal article, 2008)
   Artikkelen omhandler pasientmedvirkning i demensomsorgen. Studiens mål var å 1) systematisere muligheter og utfordringer i praksis når man arbeider med mennesker som er rammet av demens, og 2) studere hvorvidt praksis, ...
  • Gode øyeblikk. Kulturell stimulering av hjemmeboende eldre med begynnende demens. Evalueringsrapport 

   Brataas, Hilfrid V.; Bjugan, Helga G.; Hernes, Lillian; Wolden, Gunn (Report, 2008)
   Prosjektets innebærer utprøving av et dagtilbud med kulturelle aktiviteter for hjemmeboende med tegn på demens i mild og moderat grad. Kulturelle aktiviteter vil innebære sang, musikk, dans, fortelling, lokalhistorie, ...
  • Å være pårørende til demenssyke i eget hjem 

   Hagen, Per Ivar (Others, 2008)
   Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge og analysere pårørendes erfaringer og belastninger knyttet til omsorgen for personer med demens som bor hjemme. Undersøkelsen er gjort blant medlemmer av demensforeninger i ...
  • Recovery approach to the care of people with dementia: decision making and ‘best interests’ concerns 

   Martin, G. (Journal article, 2009)
   The concept of ‘recovery’ has been central to the discussion of the care of people with mental health problems in recent years, in this paper these ideas will be applied to the care of people with dementia in an attempt ...