Show simple item record

dc.contributor.authorVossius, Corinna
dc.contributor.authorSelbæk, Geir
dc.contributor.authorYdstebø, Arnt Egil
dc.contributor.authorBenth, Jurate Saltyte
dc.contributor.authorGodager, Geir
dc.contributor.authorLurås, Hilde
dc.contributor.authorBergh, Sverre
dc.date.accessioned2020-06-03T12:31:06Z
dc.date.available2020-06-03T12:31:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBergh, S., Vossius, C., Selbæk, G., Ydstebø, A.E., Benth, J.S., Godager, G. & Lurås, H. (2015.) Resssursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIK). Kortversjon – november Alderspsykiatrisk forsknigssenter, Sykehuset Innlandet. Hentet fra https://sykehuset-innlandet.no/Documents/REDIC_Rapport_Kortversjon.pdfen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656392
dc.description.abstractProsjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2015. Målsettingen med prosjektet er å kartlegge bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester, bruk av spesialisthelsetjenester, og omfang av hjelp fra pårørende til personer med demens i Norge. Dette danner grunnlag for et kostnadsestimat knyttet til demens i dag. I prosjektet er også faktorer assosiert med ressursbruk analysert, samt at helserelatert livskvalitet hos pasienter med demens er undersøkt. Det er også gjennomført en framskriving av antall personer med demens til 2060. Framskrivingen danner grunnlag for et anslag over behovet for sykehjemsplasser. Data fra totalt 5630 personer er samlet inn, hvorav 2771 personer hadde demens. Detaljerte kostnadsdata er samlet inn hos 1940 studiedeltakere. Alle kostnader er oppgitt i 2013-kroner. Forekomst: En vanlig antagelse har vært at 70 000 personer i Norge har demens, men studier i andre land kan tyde på at dette anslaget er for lavt (1). I denne rapporten benytter vi et anslag fra Alzheimer Europe på 78 000 personer med demens i Norge (2). Sykdomsvarighet: Gjennomsnittlig sykdomsvarighet i vårt materiale er 8,1 år som vi har valgt å dele i tre stadier 1) Fra symptomdebut til diagnosestilling (gjennomsnittlig varighet 3,0 år). 2) Fra diagnosestilling til innleggelse på institusjon (gjennomsnittlig varighet 3,0 år). 3) Opphold på institusjon (gjennomsnittlig varighet 2,1 år). Kostnader for demens i Norge per år: Årlige kostnader til helse- og omsorgstjenester for pasienter med demens er 358 000 kroner per person. Med utgangspunkt i en forekomst på 78 000 er dermed totalkostnaden for personer med demens 28 milliarder kroner per år. Kostnader per person med demens gjennom hele sykdomsforløpet: Totale kostnader til helse- og omsorgstjenester gjennom hele sykdomsforløpet for en person med demens utgjør 2,9 millioner kroner. Opphold på sykehus utgjør 11 % av totalkostnadene, hjemmesykepleie 20 %, opphold på sykehjem 60 % og andre utgifter 9 %. Kommunen finansierer 76 % av de totale kostnadene, staten finansierer 12 %, og de resterende 12 % er egenbetaling fra pasientene. Faktorer som er assosiert med økt ressursbruk: Svikt i dagliglivets funksjoner, nevropsykiatriske symptomer og det å bo alene er assosiert med økt kommunal ressursbruk. Helserelatert livskvalitet: Resultatene viser at pårørende vurderer pasientens livskvalitet som dårligere enn det pasienten selv gjør. Spriket er økende med økende grad av demens. Om man tar utgangspunkt i egenvurderingen til personer med demens, tapes kvalitetsjusterte leveår (QALYs) hovedsakelig i forbindelse med økt mortalitet hos personer med demens og i mindre grad på grunn av redusert livskvalitet. Framskrivinger: Når man legger mellomalternativet for befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå til grunn, vil antall personer med demens øke til rundt 112 000 i 2030, tilsvarende 2 % av befolkningen, og til 200 000 i 2060, tilsvarende 3 % av befolkningen. Å beregne framtidig ressursbruk er forbundet med stor usikkerhet siden pleiebehov og organisering av tjenestene kan endres betydelig. Hvis vi forutsetter at indikasjonen for sykehjemsinnleggelse ikke endrer seg i framtiden, vil det være behov for cirka 40 000 sykehjemsplasser for personer med demens i 2030 og 70 000 i 2060, mot 28 000 i dag.en_US
dc.publisherSykehuset Innlandeten_US
dc.subjectressursbruken_US
dc.subjectsykdomsforløpen_US
dc.subjectdemensen_US
dc.subjecthelsehjelpen_US
dc.subjecteldreen_US
dc.titleRessursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)- kortversjonen_US
dc.typeReporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record